Diriginte de santier- persoana autorizata de catre statul roman prin intermediul ISC si care are rolul de a se asigura ca lucrarile de constructii sunt corect executate, in conformitate cu proiectul tehnic si cu normativele valabile la momentul desfasurarii proiectului de investitii.

Dirigintii de santier sunt angajatii investitorului sau ai proprietarului. Dirigintii de santier nu sunt angajatii proiectantului sau ai executantului.

Dirigintele de santier verifica nemijlocit pe santier ca lucrarile de constructii sunt corect executate, deci el verifica pe executant.

Daca sunteti in cautarea unei echipe de diriginti de santier atunci va aflati exact unde trebuie . Intrati la rubrica de contact si veti gasi informatiile necesare.

In cazul in care lucrarile de executie nu sunt corect executate se face sistarea lucrarilor, se intocmeste o nota de neconformitate si se aduce informatia la dispozitia proiectantului. Proiectantul este cel care emite solutii pentru problemele aparute pe parcursul executiei lucrarilor. Dirigintele de santier nu emite dispozitii care au legatura cu zona de proiectare si nu face interventii si nu modifica proiectul tehnic.

Atentie, dirigintii de santier nu verifica proiectele tehnice. Verificarea proiectelor tehnice se va face de catre un verificator de proiecte.

Ce responsabilitati are un diriginte de santier inainte de incepere executiei lucrarilor

DIRIGINTE DE SANTIER
DIRIGINTE DE SANTIER

Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul/subdomeniul autorizat și să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice sau societăți de consultanță specializate care pot avea calitatea fie de investitori, fie de beneficiari.

Dirigintii de santier verifica existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate si apoi verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului.

Dirigintele de santier studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor,  verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora.

Daca este cazul dirigintii de santier verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor.

Specialistii verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul, verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției, verifică existența în proiect a programelor de faze determinante.

Tot dirigintii de santier verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită, preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină, participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper.

Dirigintii de santier sunt cei care redau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier, verifică existența „Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă si verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C..

Specialistii mai verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

Ce responsabilitati are un diriginte de santier pe parcursul executiei lucrarilor de constructii

Dirigintii de santier urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare. EI verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte.

Dirigintii de santier interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic si mai interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.

Specialistii verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice, verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă.

Dirigintii de santier interzic executarea de lucrări de către personal necalificat si participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante.

Ei efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc..

Un diriginte de santier asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă si transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.

Specialistii informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor, urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate si verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor.

Ei anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului. Dirigintele de santier anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros.

Ei preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale si urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.